Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Szkoła zaoczna

liceum zaoczneJesteś pełnoletni i chcesz podjąć naukę w szkole zaocznej?


Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z/s w Olecku. Obecnie prowadzimy rekrutację na semestr pierwszy.

Liceum zaoczne

Wymagania stawiane kandydatom do zaocznego liceum ogólnokształcącego

Słuchaczami szkoły mogą być osoby, które są absolwentami gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej. Dodatkowo o przyjęcie do liceum zaocznego mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę.

Zasady rekrutacji do liceum zaocznego:

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów. Na semestr pierwszy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń absolwenci gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej.
Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na semestr pierwszy do zaocznego liceum ogólnokształcącego w terminie do 30 sierpnia 2019 r.

Wymagane dokumenty :

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej
  • 3 fotografie podpisane na odwrocie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
  • podanie o przyjęcie do szkoły

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły.

Opłaty obowiązujące w zaocznym liceum:

Czesne za naukę w szkole wynosi 100,00 zł miesięcznie. Dla osób, które na początku semestru zadeklarują chęć wpłaty całości, przysługuje rabat w wysokości 10%.

Opis zaocznego liceum ogólnokształcącego:

Szkoła kształci słuchaczy w systemie zaocznym. Zajęcia konsultacyjne odbywają się co dwa tygodnie (sobota - niedziela). Konsultacje we wszystkich semestrach odbywają się według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie szkolnego planu nauczania. Nauka w każdym semestrze kończy się sesją egzaminacyjną. Warunkiem promowania na wyższy semestr jest uzyskanie pozytywnych ocen z zajęć edukacyjnych objętych programem nauczania, minimum 50% frekwencja na konsultacjach oraz bieżąca opłata czesnego.

Po zakończeniu nauki w szkole słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Wykaz przedmiotów objętych planem nauczania w zaocznym liceum ogólnokształcącym:

Język polski
Język obcy nowożytny ( język angielski lub rosyjski)
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Podstawy przedsiębiorczości
Geografia R
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka R
Informatyka
Historia i społeczeństwo U

R – zakres rozszerzony
U – przedmiot uzupełniający

 

Dodatkowe korzyści z nauki w szkołach zaocznych ZDZ w Olecku

Słuchaczom naszego liceum zaocznego proponujemy zdobycie (10% zniżki) dodatkowych uprawnień z tytułu ukończenia różnorodnych kursów i form doskonalenia zawodowego.

 

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

Zapraszamy

 

Szkoły ZDZ w Olecku
ul. Armii Krajowej 22A
tel. 87 520 26 35
olecko@zdz.bialystok.pl