Olecko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Szkoła zaoczna

liceum zaoczneJesteś pełnoletni i chcesz podjąć naukę w szkole zaocznej?


Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego oraz do Szkoły Policealnej dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z/s w Olecku. Obecnie prowadzimy rekrutację na semestr pierwszy.

Liceum zaoczne

Wymagania stawiane kandydatom do zaocznego liceum ogólnokształcącego

Słuchaczami szkoły mogą być osoby, które są absolwentami gimnazjum lub 8-klasowej szkoły podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Dodatkowo o przyjęcie do liceum zaocznego mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę.

Zasady rekrutacji do liceum zaocznego:

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów. Na semestr pierwszy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń absolwenci gimnazjum, ośmioklasowej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej.
Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na semestr pierwszy do zaocznego liceum ogólnokształcącego w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

Wymagane dokumenty :

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub zawodowej
  • 2 fotografie podpisane na odwrocie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
  • podanie o przyjęcie do szkoły

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły.

Opłaty obowiązujące w zaocznym liceum:

Czesne za naukę w szkole wynosi 100,00 zł miesięcznie. Dla osób, które na początku semestru zadeklarują chęć wpłaty całości, przysługuje rabat w wysokości 10%.

Opis zaocznego liceum ogólnokształcącego:

Szkoła kształci słuchaczy w systemie zaocznym. Zajęcia konsultacyjne odbywają się co dwa tygodnie (piątek - sobota - niedziela). Konsultacje we wszystkich semestrach odbywają się według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie szkolnego planu nauczania. Nauka w każdym semestrze kończy się sesją egzaminacyjną. Warunkiem promowania na wyższy semestr jest uzyskanie pozytywnych ocen z zajęć edukacyjnych objętych programem nauczania, minimum 50% frekwencja na konsultacjach oraz bieżąca opłata czesnego.

Po zakończeniu nauki w szkole słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Wykaz przedmiotów objętych planem nauczania w zaocznym liceum ogólnokształcącym:

Język polski
Język obcy nowożytny ( język angielski lub rosyjski)
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Podstawy przedsiębiorczości
Geografia R
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka R
Informatyka
Historia i społeczeństwo U

R – zakres rozszerzony
U – przedmiot uzupełniający

 

Dodatkowe korzyści z nauki w szkołach zaocznych ZDZ w Olecku

Słuchaczom naszego liceum zaocznego proponujemy zdobycie (z 10% zniżką) dodatkowych uprawnień z tytułu ukończenia różnorodnych kursów i form doskonalenia zawodowego.

 

Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

Zapraszamy

 

Szkoły ZDZ w Olecku
ul. Armii Krajowej 22A
tel. 87 520 26 35
olecko@zdz.bialystok.pl